Vyhledejte odborníka v daném oboru práva,
je to jediný skutečně odpovědný přístup k řešení problému.

O nás

Advokátní kancelář Jehne, Vodák je již více než 15 let spolehlivým partnerem klientům z řad středních a středně velkých podnikatelských subjektů, osobám fyzickým i právnickým, a to ve všech zásadních oblastech práva. Na rozdíl od některých jiných advokátních kanceláří partneři a vlastníci  kanceláře advokacii aktivně vykonávají a přebírají tak za služby, poskytované kanceláří, plnou odpovědnost. Všichni právníci naší advokátní kanceláře mají vysokoškolské vzdělání právnického směru a jsou řádně registrováni u České advokátní komory. Právní služby, poskytované naší advokátní kanceláří vycházejí z bezpodmínečně perfektní znalosti platného práva a aktuální tuzemské i zahraniční judikatury. Naši právníci těmito znalostmi disponují a průběžně je dle vývoje právní úpravy aktualizují.

Absolutní mlčenlivost

To, co jste nám sdělili pro potřeby výkonu naší činnosti zůstavá striktně uzamčeno v naší kanceláři. Mlčenlivosti nás můžete zprostit jenom Vy. Vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte a nezklameme Vás.

Profesionalita

Nečiníme rozdíl mezi malými a velkými případy. Jsme přesvědčení, že klient, který se na nás obrátil a odchází spokojen, se znovu vrátí. Ke každé kauze přistupujeme maximálně zodpovědně a hledáme to nejvhodnější řešení. Staráme se a dbáme o co nejvyšší kvalitu našich výstupů, ve složitých, komplikovaných případech podléhají tyto výstupy ještě závěrečné kontrole ze strany vedoucího advokáta nebo partnera kanceláře.

Naprostá spolehlivost

Váš email či telefon nezůstane bez reakce. Termíny, na kterých jsme se dohodli striktně dodržujeme. To, co jsme slíbili, rovněž splníme. Nenecháme Vás nikdy bez naší právní podpory.

Efektivita

Vždy hledáme co možná nejjednodušší a nejrychlejší cestu k vyřešení Vašeho problému. Kromě osobníchschůzek řešíme jednotlivé kauzy také emailem či telefonicky. Počet našich advokátů umožňuje vzájemnou zastupitelnost a eliminuje riziko průtahů při řešení Vašich problémů.

Být klientem naší advokátní kanceláře,
znamená respekt vašich obchodních partnerů.
Spolupracujte jen s těmi nejlepšími.

Náš tým

JUDr. Robert Jehne

jehne@jehnevodak.cz

JUDr. Ondřej Vodák

vodak@jehnevodak.cz

JUDr. Vladimíra Bláhová

blahova@jehnevodak.cz

JUDr. Filip Ehrenberger

ehrenberger@jehnevodak.cz

Mgr. Irena Pavlíková

pavlikova@jehnevodak.cz

JUDr. Daniel Purket

purket@jehnevodak.cz

Mgr. Kateřina Stašková

staskova@jehnevodak.cz

David Jehne

david.jehne@jehnevodak.cz

Valerie Martínková

office@jehnevodak.cz

Soňa Mandíková

mandikova@jehnevodak.cz

Rádi Vás poznáme osobně.

Nečiníme rozdíl mezi malými a velkými případy.
Jsme přesvědčení, že klient, který se na nás obrátil
a odchází spokojen, se znovu vrátí.

Naše zaměření

photo

Právo obchodních korporací, fúze a akvizice

S našimi klienty spolupracujeme velmi často již při procesu samotného vzniku společnosti, podílíme se na přípravě základních dokumentů, které upravují vzájemné vztahy mezi společníky, jakož i fungování samotné společnosti. Za dobu své existence asistovala Advokátní kancelář Jehne, Vodák při vzniku několika set obchodních společností. Život jednotlivých společností se vyvíjí a doznává změn v oblasti aktivit společnosti a jejího personálního složení. Spolupodílíme se na veškerých takovýchto změnách, a to i na změnách rozsáhlejšího charakteru ve smyslu právní podpory procesu fúzí a jiných akvizic. Dohlížíme na to, aby námi zastupované společnosti řádně plnily své povinnosti ve vztahu k příslušným orgánům státní správy a vyhnuly se tak nebezpečí uložených sankcí. Asistujeme rovněž aktivně v případě likvidace společností či jejich vstupu do insolvenčního řízení. …v pozici společníků či statutárních orgánů obchodních společností stráví naši klienti často mnoho let, jedná se o neoddělitelnou součást jejich života…

Právo nemovitosti a právní podpora developerských projektů

Klienti Advokátní kanceláře Jehne, Vodák oceňují, že v oblasti nemovitostního práva nejde o pouhý sepis příslušné smluvní dokumentace (kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, nájemní smlouvy atp.) nýbrž, že je kladen důraz na řádnou kontrolu historie nemovitostí z hlediska jednotlivých nabývacích titulů. Nespoléhejte na “odborníky” z řad realitních makléřů, kteří v drtivé většině případů nemají právní vzdělání, nejsou pojištěni proti případným škodám a jejich odpovědnost je problematická. Za spolupráce s daňovými experty Advokátní kancelář Jehne, Vodák navíc nabízí i optimální daňová řešení. …do procesu koupě a prodeje vkládají prodávající a kupující často veškerý svůj majetek či alespoň jeho podstatnou část, neměli by proto riskovat jeho ztrátu…

photo
photo

Právo IT

Advokátní kanceláře Jehne, Vodák zastupuje významnou klientelu, která realizuje své aktivity v oblasti elektronického zpracování dat, ochrany osobních údajů jakož i v ostatních oblastech, bezprostředně souvisejících s prostředím sítě internet. Dlouhodobě poskytujeme právní podporu těmto klientům při přípravě smluvní dokumentace (včetně všeobecných smluvních podmínek), aktivně komunikujeme s úřadem na ochranu osobních údajů a podporujeme ty klienty, kteří jsou v pozicích správce či zpracovatele osobních údajů. …rychlé tempo vývoje technologií (v porovnání s pomalým tempem tvorby zákonů) vyžaduje kreativní přístup k řešení problémů v rámci práva IT Internet je z hlediska práva unikátní konstrukcí…

Pracovní právo

Advokátní kancelář Jehne, Vodák dlouhodobě zastupuje své klienty v pozici zaměstnavatelů, provádí přípravu veškeré pracovněprávní dokumentace a dbá na její soulad s vnitrostátní úpravou jakožto i s právem EU. V případě sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci zastupujeme účastníky řízení v soudních sporech, které se týkají zejména otázky platnosti pracovněprávních úkonů, vymáhání pohledávek z pracovněprávních vztahů, jakož i ve sporech spojených s aplikací tzv. konkurenční doložky. Advokátní kancelář Jehne, Vodák působí i v oblasti přednášecí činnosti a aktivně se podílí na obsahu právní poradny významných internetových portálů jako je www.jobs.cz či www.prace.cz. Advokátní kancelář rovněž v uplynulém období úspěšně realizovala pracovněprávní kroky související s restrukturalizací svých klientů. …pouze individuální přístup k jednotlivým zaměstnancům, promítnutý následně do textu pracovněprávní dokumentace, může plně uspokojit a chránit zájmy zaměstnavatele a současně dává zcela jasný rámec právům a povinnostem zaměstnance…

photo
photo

Nekalá soutěž

Naši klienti dokáží ocenit podporu, která je jim ze strany Advokátní kanceláře Jehne, Vodák poskytována při obraně práv a právem chráněných zájmů proti nekalosoutěžním jednání ze strany jiných soutěžitelů. Zastupujeme naše klienty jak ve fázi předsporové, tak při samotném soudním řízení. V uvedené oblasti disponuje Advokátní kancelář Jehne, Vodák rozsáhlými zkušenostmi a úspěchy v realizovaných soudních sporech. Ze strany advokátní kanceláře je poskytována právní podpora rovněž klientům s dominantním postavením na relevantním trhu a jsou eliminována rizika související s jejich chováním vůči zákazníkům nebo konkurentům. …na trhu působí subjekty, které se nekalými praktikami pokoušejí získat soutěžní výhodu. Proti takovým praktikám je nutno zaujmout důraznou obranu…

Škoda na zdraví

Život přináší i nepříjemné chvíle. Újmy na zdraví a nemoci mohou zcela zásadním způsobem změnit kvalitu života postiženého i osob blízkých a dočasně či dokonce trvale je omezit či vyřadit z celé řady životních aktivit. Naši klienti dokáží ocenit, že v době, kdy se musí věnovat léčbě a rehabilitaci, advokátní kancelář Jehne, Vodák se již stará o dosažení maximálního možného odškodnění. Od roku 2007 působí v rámci advokátní kanceláře specializovaný úsek advokátů, který se zabývá detailně náhradou škody na zdraví. Co do počtu klientů v této oblasti patří advokátní kancelář Jehne, Vodák mezi největší kanceláře v České republice a za dobu své existence zajistila pro své klienty odškodnění v řádech desítek milionů korun českých. Kontaktujte naše specialisty působící v dané oblasti a nenechte se připravit o odškodnění, které Vám po právu náleží. Systém odměny advokátní kanceláře je v dané oblasti založen na principu “No win, No fee”, znamená to, že pokud advokátní kancelář nevymůže ve Váš prospěch žádné částky, neplatíte advokátní kanceláři nic a odměnu inkasujeme až z případně vymožených částek. Výše odměny se pohybuje v rozmezí 15% až 25% z vymožené částky.

photo
photo

Práva cestujících v letecké dopravě

V České republice existuje stále velmi malé povědomí ohledně skutečnosti, že cestující, jejichž let byl opožděn o více než tři hodiny, jejichž let byl zrušen, případně které letecký dopravce u přepážky k odbavení odmítl přepravit s tím, že na palubě není přes jejich platnou rezervaci místo, mají nárok na tabulkové odškodnění dle Nařízení (ES) č. 261/2004. Toto tabulkové odškodnění je závislé na délce letu a cestující se tak mohou domoci jednorázové kompenzace až ve výši 600 EUR. Letecké společnosti se mohou osvobodit od nutnosti vyplacení kompenzace v případech, kdy bylo zpoždění (zrušení letu) způsobeno tzv. vyšší mocí (např. špatné povětrnostní podmínky, poškození letounu v důsledku nárazu blesku apod.). Běžným postupem leteckých společností je však po žádosti cestujícího o odškodnění odmítání odpovědnosti s odkazem na skutečnosti, které se v drtivé většině případů ukáží jako nepravdivé, případně společnosti cestujícím kompenzaci odmítnou vyplatit z toho důvodu, že na jejich letadle nastala neočekávaná technická závada. Cestující netuší, že je to letecký dopravce, který je odpovědný za stav svého stroje a že technická závada na letadle není dle rozsudků českých soudů, ale rovněž soudů napříč Evropskou Unií důvodem, kterým by se letecká společnost mohla vyvinit z nutnosti platby kompenzace. Cestující po zamítavé odpovědi letecké společnosti svůj nárok dále neřeší a kompenzace, na kterou mají nárok, se nedomohou. Naše advokátní kancelář má se zastoupením cestujících proti leteckým tuzemských a zahraničním společnostem bohaté zkušenosti – úspěšně již pro stovky svých klientů vymohla odškodnění blížící se částce 8 miliónů korun. Systém odměny advokátní kanceláře je v dané oblasti založen na principu „no win, no fee”, neplatíte tedy žádné zálohy a odměn inkasujeme až z případně vymožených částek. Obraťte se na nás a dejte leteckým společnostem jasně najevo, že za čekání na letišti očekáváte náhradu.

GDPR

Stanovit pravidla fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů, to je cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 216/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „Nařízení“). Postaráme se o proces implementace Nařízení a uvedení Vašeho interního prostředí do souladu s Nařízením. V rámci tohoto procesu zmapujeme veškeré agendy a procesy uvnitř Vaší společnosti, které mají přímé či nepřímé vazby na Nařízení. Nejdříve porovnáme stav ochrany osobních údajů uvnitř Vaší společnosti s Nařízením. Poté zhodnotíme stav společnosti ve vztahu k jednotlivým požadavkům vyplývajícím z Nařízení, detekujeme nevyhovující procesy, postupy či dokumentaci a následně veškeré nevyhovující procesy, postupy či dokumentaci uvedeme do souladu s Nařízením. V případě zásahu do Vašich práv ve smyslu neoprávněného užití Vašich osobních údajů, Vám poskytneme náležitou právní podporu.

photo

Aktuálně

ŘÍJEN 2022

Advokátní kancelář Jehne, Vodák byla v poslední době opakovaně úspěšná u Nejvyššího soudu ČR, když se velký senát Nejvyššího soudu ČR zcela ztotožnil s naší argumentací ve věci sp. zn. 31 Cdo 1640/2022, ve které se zabýval následky spojenými s překročením jednatelského oprávnění a jednáním ve střetu zájmů. Ve věci zn. 25 Cdo 2426/2021 pak Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci našeho klienta proti letecké společnosti Air France.

ŘÍJEN 2021

Dne 22.10.2021 proběhl v hotelu Clarion 8. sněm České advokátní komory. JUDr. Jehne jako předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb do jednotlivých orgánů komory.

ČERVENEC 2021

V průběhu července byla dokončena akvizice prodeje průmyslového objektu v hodnotě 8 mil. EUR.

ÚNOR 2021

Advokátní kancelář Jehne, Vodák pod vedením JUDr. Vodáka úspěšně dokončila nemovitostní transakci – prodej souboru významného nemovitého majetku v hodnotě převyšující 500 milionů Kč

ZÁŘÍ 2020

Advokátní kancelář Jehne, Vodák poskytla v klientské věci právní podporu při optimalizaci počtu zaměstnanců mimopražského pracoviště

SRPEN 2020

V srpnu 2020 dosáhla Advokátní kancelář Jehne, Vodák pod vedením JUDr. Vodáka po téměř 8 měsících zrušení nezákonného rozhodnutí bezpečnostního sboru ve věci příslušníka bezpečnostního sboru.

SRPEN 2020

Advokátní kancelář Jehne, Vodák pod vedením JUDr. Jehneho úspěšně dokončila v zastoupení klienta významnou akvizici, nákup závodu a významné české značky, jejíž kořeny sahají až do roku 1920.

DUBEN 2020

Advokátní kancelář Jehne, Vodák pod vedením JUDr. Jehneho dokončila v klientské věci zadávací řízení, týkající se výstavby budovy s čistými prostory v hodnotě převyšující 200 mil. Kč.

ČERVENEC 2019

Soudní dvůr EU se ve věci C-502/18 zcela ztotožnil s naší argumentací ve věci cestujících zpožděného letu. Informace o tomto případu proběhla všemi významnými evropskými médii.

DUBEN 2019

Advokátní kancelář Jehne, Vodák úspěšně dokončila komplexní právní podporu přípravy, výstavby a prodeje bytových jednotek v developerském projektu a to v celkovém objemu více než 200 miliónů Kč.

; ;

Těší nás zájem médií o naši práci.
Pravidelně komentujeme významné právní kauzy
ve sdělovacích prostředcích.

Jehne, Vodák advokátní kancelář - Česká republika

ADRESA

Washingtonova 1567/25
Praha 1, 110 00

Česká republika

TELEFON

+420 222 232 061-2

+420 731 643 051

BANKOVNÍ SPOJENÍ

MONETA Money Bank, a.s.
4124438504/0600


POVINNÉ ÚDAJE

IČ: 66219094

DIČ: CZ6709151977

Slovenská republika

ADRESA

Farská 25

Nitra, 949 01

Slovenská republika

TELEFON

+421 905 299 566

X

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává JUDr. Robert Jehne, advokát, č. osvědčení ČAK 1898, IČ: 662 19 094, společnost (dříve sdružení) Jehne, Vodák a partneři se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25 (dále též „Jehne, Vodák a partneři“) o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti.

Tato Politika ochrany soukromí je účinná od 25.5.2018 a je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti JUDr. Roberta Jehneho jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

A. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je JUDr. Robert Jehne, advokát, č. osvědčení ČAK 1898, IČ: 66219094, společnost (dříve sdružení) Jehne, Vodák a partneři se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25

B. PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na uvedených právních základech:

a. zpracování je nezbytné proto, abychom Vám byli schopni poskytnout Vámi poptané právní služby, udržovat kontakt s Vámi a plnit povinosti ve vztahu k naší stavovské organizaci;

b. zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu pro marketingové, reklamní a statistické účely (zasílání informací a obchodních sdělení) v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Jehne,Vodák a partneři, a to vždy tak, aby byly chráněny Vaše zájmy a základní práva a svobody. To se týká údajů o Vašem chování na internetových stránkách www.jehnevodak.cz, které zpracováváme za účelem sběru informací, které budou následně využity při zlepšování internetových stránek a našich služeb pro Vás, budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti www.jehnevodak.cz a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky www.jehnevodak.cz a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat.

C. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Příjemcem osobních údajů je Jehne, Vodák a partneři

Osobní údaje nikomu neprodáváme ani z nich nevytváříme jakékoli databáze.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám, které poskytují Jehne, Vodák a partneři služby v pozici zpracovatele osobních údajů. Jedná se především o IT subjekty, spolupracující poradce, auditory, překladatele, účetní. Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení), vždy však v souladu s naší povinností mlčenlivosti.

Další kategorii tvoří případy, kdy k předání Vašich osobních údajů dochází:

D. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k Vám, jako našim váženým klientům

Titul, jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, podpis (na plné moci), bankovní účet a všechny další údaje, které nám poskytnete

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám

titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

E. DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM?

Vaše osobní údaje nejsou v drtivé většině případů předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci, vyjma případů kdy je to nezbytně nutné k poskytování smluvených právních služeb.

F. PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude Jehne, Vodák a partneři zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dle okolností nezbytnou nebo jak to vyžadují právní předpisy.

G. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

H. DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou v Jehne, Vodák a partneři předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

I. DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Na internetových stránkách www.jehnevodak.cz zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies a také prostřednictvím registračních formulářů, které vyplňujete tak, abychom Vám mohli řádně poskytnout Vámi poptanou právní službu. Pokud navštívíte internetové stránky www.jehnevodak.cz a povolíte čtení cookies, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies, tedy malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače.

Cookies napomáhají k Vaší identifikaci při prohlížení jednotlivých stránek (podstránek) www.jehnevodak.cz a při opětovných návštěvách a rovněž slouží k zajištění bezpečnosti, například aby mohlo být odhaleno, že někdo zneužil Vaše připojení k našemu webu a jedná namísto Vás.

Dále za účelem sledování návštěvnosti www.jehnevodak.cz , vytváření statistik a přehledů, měření účinnosti reklamy a přizpůsobení obsahu našich internetových stránek konkrétním potřebám ukládáme do Vašeho zařízení cookies z našeho webu.

J. Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje získává Jehne, Vodák a partneři v drtivé většině případů přímo od Vás, jako od našich klientů, v souvislosti s Vaší poptávkou na poskytnutí našich právních služeb. Osobní údaje dále získáváme od třetích stran, jako jsou např. státní orgány, váš zaměstnavatel, obchodní partneři, nebo z veřejně dostupných databází.

Našim zájmem je pracovat pouze s aktuálními osobními údaji. Pokud nechcete, abychom s Vašimi osobními údaji pracovali, neposílejte nám je ani jinak nesdělujte. Informujte nás prosím o všech změnách, pokud jde o Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a to nejlépe na info@jehnevodak.cz

K. MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Jehne, Vodák a partneři nebo emailem na kontakt pro oblast zpracování osobních údajů info@jehnevodak.cz

Upozornění:

Tento dokument je aktualizován k datu 23.5.2018. K tomuto datu doposud není v účinnosti tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Jehne, Vodák a partneři si vyhrazuje právo dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.